Валута
BGN
  • BGN
  • EUR
  • USD
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Начало Гаранция и рекламации

Гаранция и рекламации

В случай на рекламация, попълненете този формуляр!
 

Условия за гаранция:

• При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
• Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

   - стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
   - значимостта на несъответствието;
   - възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
• Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.•Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
• При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:
   - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
   - намаляване на цената.
• Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
• Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
• Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
• Гаранцията важи само за територията на Република България.
• Тази гаранция се отнася за дефекти и несъответствия възникнали в процеса на нормална експлоатация и по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
• Обслужването в гаранционен срок и уреждането на рекламациите се извършва съгласно изискванията на ЗЗП.
• Гаранционното обслужване, подмяната на части или на целия продукт не увеличава срока на неговата гаранция.
• Приемането на продукт за гаранционно обслужване може да стане във всички обекти на търговеца.

Гаранционно обслужване се отказва в случай на:

• Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение на устройството, посочени в Инструкцията за експлоатация
• Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания от небрежност;
• Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица;
• Опит за подправяне на гаранционната карта или представяне на не попълнена гаранционна карта;
• Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари и др.;
• Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули или елементи;
• В упоменатите случаи дефектите са отстраняват за сметка на клиента или му се връщат в същия вид.
• Намалял заряд на батерийния елемент, в следствие естественото му износване в процеса на нормална експлоатация на устройството.
• Липса на документ удостоверяващ покупката – фактура или касова бележка.
• Липса на оригиналната опаковка и окомплектовка, с изключение на консумативите придружаващи продукта.

Полетата с * са задължителни.
Код за сигурност

Нови продукти